Уговор о испоруци огревног дрвета

          32252    Прилике

          Тел: 032/5462 106         Факс:032/5642-181                               email:osprilike@open.telekom.rs

                                                           www.osprilike.znanje.info

Датум: 25.3.2022.год

Број: 100

 Уговор   о  испоруци огревног дрвета

Закључен између:

1.Наручиоца ОШ „Сретен Лазаревић“

са седиштем у Приликама,

ПИБ: 100931039 Матични број: 07112017

Број рачуна: 840-414660-76 Назив банке: Управа за Трезор,

Телефон: 032/54-62-106 Телефакс:032/56-42-181

кога заступа Директор Миладин Божовић

(у даљем тексту: Наручилац) и

  1. МИЛАН СТЕФАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА Шареник, 32253,

(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:

ЈН Број: 2/2022

Број и датум одлуке о додели уговора:  98 – 25.3.2022

Понуда изабраног понуђача бр. 1/2022

 

Вредност уговора:  1.745.000,оо динара, без обрачунатог ПДВ, односно 1.919.500,оо динара са обрачунатим ПДВ

Члан 1.

Извршилац посла се обавезује да за наручиоца посла изврши испоруку 250  метара дужних, огревног дрвета у складу са условима предвиђеним конкурсном документацијом.

 Члан 2.

Извршилац посла је дужан да посао изврши квалитетно и одговорно, с пажњом доброг привредника  у складу са законом и  добрим пословним обичајима.

Извршилац је дужан да уговорену количину дрва наведену у члану 1. овог уговора испоручи Наручиоцу до 30.06.2022. године.

У случају да извршилац не испоштује рок предвиђен у претходном ставу овог члана уговор ће се сматрати раскинутим са правом накнаде претрпљене штете Наручиоцу.

Члан 3.

У случају недостатака у извршењу уговореног посла, извршилац посла је дужан да поступи по примедбама наручиоца посла.

Члан 4.

Наручилац посла се обавезује да извшиоцу посла за испоруку добара исплати накнаду у износу од  6.980,oo динара без ПДВ-а  по дужном метру дрва, односно  7.678,оо динара са обрачунатим ПДВ  и то у року од 45 дана од испоруке уговорене количине огревних дрва.

Накнада се врши уплатом на жиро рачун извршиоца након достављања фактуре за извршену испоруку огревног дрвета и састављеног Записника о квалитативном и квантитативном пријему огревног дрвета.

Записник ће сачинити овлашћена лица Наручиоца  и представник Добављача.

Члан 5.

Овај уговор почиње производити правно дејство од дана потписивања уговорних страна или њихових овлашћених представника.

Члан 6.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примениће се Закон о облигационим односима као и други одговарајући Закони, подзаконски и други  општи акти.

Члан 7.

У случају спора по овом уговору надлежан је Општински суд у Ивањици.

Члан 8.

Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припада по два.

Добављач                                                                   Директор школе

МИЛАН СТЕФАНОВИЋ ПР                          Миладин Божовић

                                                                   

Print Friendly, PDF & Email