,,ВЕЛИКО СРЦЕ ДЕЦЕ СРБИЈЕ“ – ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
од 2. до 8. октобра 2023. године

Дечија недеља посвећена је унапређивању подстицајног, здравог и безбедног окружења у којем деца могу развијати све своје потенцијале. Ови циљеви се остварују непрестаним залагањем за заштиту, унапређење и промоцију дечијих права у нашем друштву. Ове године посебна важност посвећује се развоју емпатије, вршњачке и међугенерацијске солидарности и даљој изградњи сигурног друштвеног окружења које           подржава вредности толеранције.
Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом:
                                      ВЕЛИКО СРЦЕ ДЕЦЕ СРБИЈЕ

Дечија недеља, традиционална манифестација која се одржава сваког октобра, представља најзначајнији национални догађај посвећен деци. Ова манифестација омогућава уједињење свих друштвених актера у циљу трајног унапређења положаја деце. Истовремено, она пружа платформу за препознавање досадашњих успеха, али и идентификацију области које захтевају додатну пажњу у промоцији и заштити дечијих права у Републици Србији. Све значајне институције образовања и културе, социјалне и здравствене заштите препознају значај Дечије недеље и учествују у реализацији, доприносећи успешнијој сарадњи између државе, цивилних организација, струковних тела, као и појединаца који су ангажовани на заштити дечијих права.
Дечија недеља се сваке године дочекује уз велику радост, представљајући
највеселију седмицу у годишњем календару. Током овог периода, деца широм Србије су у потпуности укључена у различите програме Дечије недеље на националном и локалном нивоу и пружа им се прилика да покажу своје таленте, способности и вештине и буду активни актери друштвеног живота. Кроз различите активности током Дечије недеље, подстиче се и креира окружење које промовише здрав развој, срећу и добробит деце.
Традиција обележавања Дечије недеље на нашим просторима почиње 1934. године. Током година, манифестација се константно прилагођава актуелним потребама деце и младих, иако њена основна мисија остаје непромењена – подразумева усмеравање пажње читавог друштва на стварни положај деце и младих у заједници, као и њихове потребе и изазове. Од 1987. године, на предлог организације Пријатељи деце Србије, Дечија недеља је званичан део Закона о друштвеној бризи о деци. Од 2018. године, она се налази у Закону о финансијској подршци породици са децом.
Дечија недеља активно преиспитује положај детета у нашем друштву и обезбеђује финансијску, социјалну, здравствену, културну и образовну подршку како би се остварили услови за унапређење. Она едукује и подиже свест јавности, подржава инклузивност и разноликост, подстиче одговорност и код деце и одраслих, прилика је за решавање проблема и планирање. Не мање важно је, да Дечија недеља подстиче активно учешће деце и младих у друштвеном животу, прилагођено њиховом узрасту, интересовањима и зрелости, сензибилишући општу јавност о неопходности да свако дете добије једнаке шансе и прилику да буде виђено и уважено.
У средишту Дечије недеље лежи избор најактуелних тема које доприносе
додатном развоју савременог националнoг системa за промоцију и заштиту дечијих права. Ове године, Дечија недеља биће посвећена развоју емпатије и солидарности међу децом, наглашавајући њихову важност за лични развој сваког детета и креирање сигурног друштвеног окружења које подржава вредности толеранције. Овај процес, који обухвата развијање толеранције, важан је на различитим нивоима – у породици, школском окружењу и друштву у целини.
На тај начин се ствара темељ за неговање солидарности међу децом, како унутар вршњачке заједнице, тако и међу генерацијама. Дечија недеља, као најзначајнија национална манифестација посвећена остваривању дечијих права, пружа савршену прилику за промоцију значаја солидарности и емпатије као кључних принципа за остваривање права детета у нашем друштву.
Стога су циљеви ,,Дечије недеље”:
– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
– презентација до сада постигнутих резултата;
– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права
деце;
– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање
права, и оптимални развој сваког детета;
– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права;
– скретање пажње деци на њихова права и одговорности, важност дружења, неговања бриге, подршке и љубави не само за своје најмилије и
пријатеље, него за сваког човeка и живо биће, јачање вршњачке и међугенерацијске солидарности и комуникације.
Програмске активности, циљеви и теме Дечије недеље леже на основама
релевантних међународних и националних докумената и прописа, као и на задацима у процесу придруживања Европској унији. Ови циљеви се остварују на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих.
Конвенција о правима детета Уједињених нација, усвојена 1989. године, а
ступила на снагу 1990. године основни је документ и полазиште за планирање и спровођење активности током Дечије недеље. Генерална скупштина УН, 2002. године, усвојила је и завршни документ «Свет по мери деце», који је дао јасне смернице за препознавање, заштиту и промоцију права детета, као и развој услова за остваривање и заштиту тих права.
Главни принципи Конвенције о правима детета уграђени су у национални
правни оквир кроз Породични закон. Закон дефинише право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију. Савет за права детета, као једно од саветодавних тела Владе, периодично је активан од 2002. године. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања Влада је  донела 2005. године. Уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији све деце, унапређују доступност и квалитет образовања, уз посебну пажњу усмереној ка деци из осетљивих група. Одбор за права детета као посебно радно тело Народне скупштине РС формиран је 2012. године. У 2018. години почела је примена новог Закона о финансијској подршци породица са децом. У 2020. години усвојена је Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља од 2020. до 2023. године са припадајућим Акционим планом. Почетком 2022. године Влада РС усвојила је нови Општи протокол за заштиту деце од насиља, који је такођe механизам заштите деце од насиља. Дечија недеља промовише важност примене свих постојећих механизама за квалитетно и здраво одрастање деце.
Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2023. години Министарство за бригу о породици и демографију реализује у сарадњи са организацијом Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике Србије, уз подршку свих осталих друштвених актера у овој области.
Програм и промотивни материјал Дечије недеље доставља се министарствима, школама и предшколским установама, установама културе, као и локалним самоуправама. Градоначелницима и председницима општина у Србији, упућује се позив да у складу са  Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у својим заједницама допринесу разноликости и богатству садржаја, као и општој видљивости ефеката Дечије недеље.
 

Print Friendly, PDF & Email